Tệp máy chủ

From Wikiversity

Tệp máy chủ lưu trữ là tệp văn bản thuần túy được sử dụng để ánh xạ tên máy chủ với địa chỉ IP.

Trên Windows, nó nằm trong thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc. Các hoạt động này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng tệp máy chủ.

Trên Linux, nó nằm tại: /etc/hosts

Đọc hiểu[edit]

Hoạt động[edit]

Xem thêm[edit]

Tham khảo[edit]