Jump to content

Tổng chuổi số cấp số cộng

From Wikiversity

Dạng tổng quát

[edit]

Dải số cấp số cộng có dạng tổng quát

Thí dụ

[edit]

Tìm tổng số của dải số

Cách giải

Công thức

[edit]

Chứng minh

[edit]