Tục ngữ Việt Anh

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

A[edit]

 • Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Gratitude is the sign of noble souls


 • Ăn theo thuở, ở theo thời.
Other times, other mean


 • Ăn miếng trả miếng.
Measure for measure; Tit For Tat; An Eye For An Eye, a Tooth For A Tooth.

B[edit]

 • Bén mùi uống nữa.
Who drinks, will drink again

C[edit]

 • Chí lớn thường gặp nhau . Tư tưởng lớn gặp nhau
Great minds think alike


 • Cười người hôm trước, hôm sau người cười
He, who has last laugh, laughs best
He who laughs last laughs best


 • Cân lời nói trước khi nói
Words must be weighed, not counted.


 • Có công mài sắt có ngày nên kim
Practice makes perfect


 • Có Tật, giật mình
He who excuses himself, accuses himself


 • Cái nết đánh chết cái đẹp.
Beauty dies and fades away but ugly holds its own


 • Chết vinh còn hơn sống nhục.
Better die a beggar than live a beggar
Better die on your feet than live on your knees


 • Cái nết đánh chết cái đẹp.
Handsome is as handsome does
Beauty in the eye of the beholder.


 • Cha nào, con nấy.
Like father, like son


 • Con sâu làm rầu nồi canh.
One drop of poison infects the whole of wine


 • Có còn hơn không.
Something Better than nothing


 • có mới, nới cũ
New one in, old one out.


 • Cùng tắc biến, biến tắc thông.
When the going gets tough, the tough gets going.


 • Có chí, thì nên
There's a will, there's a way


 • Chớ để ngày mai những gì mình có thể làm hôm nay.
Makes hay while sunshines.


 • Cuả thiên, trả địa.
Ill-gotten, ill-spent


 • Càng đông càng vui.
The more, the merrier


 • Chín người, mười ý.
So many men, so many minds


 • Còn nước, còn tát.
While there's life, there's hope.


 • Cẩn tắc vô áy náy
Better safe than sorry.

D[edit]

 • Dĩ hoà vi quý.
Judge not, that you be not judged


 • Dục tốc bất đạt
Haste makes waste.


 • Dễ được, dễ mất.
Easy come, easy go.


 • Dậu đổ, bìm leo.
When the tree is fallen, everyone run to it with his axe

Đ[edit]

 • Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
Birds of a feather flock together


 • Đừng chế nhạo người
Laugh and the world will laugh with you


 • Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
United we stand, divided we fall


 • Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Travelling forms a young man
Travelling widens one's horizon.


 • Đừng xét đoán người qua bề ngoài
Do not judge the book by its cover
Do not judge people by their appearance


 • Đã trót thì phải trét.
If you sell the cow, you will sell her milk too


 • Điếc không sợ súng.
He that knows nothing doubts nothing


 • Đèn nhà ai nhà nấy sáng.
Half the world not know how the other half lives


 • Đen tình, đỏ bạc.
Lucky at cards, unlucky in love


 • Đánh chết cái nết không chừa.(?)
Habit is the second nature


 • Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Pay a man back in the same coin


 • Đứng núi này trông núi nọ.
The grass are allways green on the other side of the fence.


 • Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.
Men make house, women make home.


 • Chứng nào tật nấy

G[edit]

 • Giận quá, mất khôn
Hatred is as blind as love


 • Gieo nhân nào, Gặt quả đó
What goes around comes around


 • Gieo gió, gặt bão
We reap as we sow

H[edit]

 • Hoạ vô đơn chí(Phúc bất trùng lai).
Misfortunes never comes in singly.


 • Hữu xạ tự nhiên hương.
Good wine needs no bush


 • Hai sai không tạo nên một việc đúng
Two wrongs do not make a right

I[edit]

 • Im lặng tức là đồng ý.
Silence gives consent


K[edit]

 • Không gì tuyệt đối
What goes up must goes down


 • Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Neck or nothing


 • Không có lửa sao có khói.
There is no smoke without fire


 • Không thể làm như muốn, làm những gì có thể
If we can't as we would, we must do as we can


 • Kiến tha lâu đầy tổ
Many a little makes a mickle

L[edit]

 • Lực bất tòng tâm.
So much to do, so little get done.


 • Lắm mối tối nằm không.
If you run after two hares, you'll catch none


 • Lời nói là bạc, im lặng là vàng
Speech is silver, silence is golden


 • Làm theo tôi nói chớ không làm theo tôi làm
Do as I say, not as I do


 • Làm khi lành để dành khi đau.
Save for the rainny day

M[edit]

 • Máu chảy, ruột mềm.
When the blood sheds, the heart aches


 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Blood is thicker than water.


 • Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Laugh and grow fat.
Laughter is the best medicine.


 • Mỗi thời, mỗi cách
Other times, other ways


 • Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Man proposes, god disposes


 • Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
The ends justify the means.
Stronger by rice, daring by money.


 • Miệng hùm, gan sứa.
If you cannot bite, never show your teeth (don't bark)


 • Muốn là được
Vouloir c'est pouvoir


 • Mèo khen mèo dài đuôi.
Each bird loves to hear herself sing

N[edit]

 • No bụng đói con mắt.
His eyes are bigger than his belly


 • Nói dễ , làm khó .
Easier said than done.


 • Nước lặng chảy sâu
Still waters running deep


 • Nhập gia tùy tục.
In rome do as Romans do.

O[edit]

 • Ở hiền gặp lành.
One good turn deserves another

P[edit]

 • Phòng bệnh, hơn chữa bệnh
Prevention is better than cure


 • Phi thương,bất phú
nothing ventures, nothing gains

Q[edit]

 • Quả báo nhãn tiền
What goes around, comes around


 • Quá giận mất khôn
Anger and haste hinder good counsel


 • Quân tử ẩn thân, tiểu nhân lộ tướng
A fool always rushes the fore


 • Quân tử chi giao đạm nhược thủy
A hedge between keeps frienship green


 • Quý hồ tinh bất quý hồ đa
Never too much of a good thing

R[edit]

 • Rượu vào, lời ra.
Drunkness reveals what soberness conceallls


 • Rượu ngon bất luận be sành
A rose by any name would smell as sweet.


 • Ruột để ngoài da
Don't wear your heart on your sleeve


 • Rồi đâu sẽ vào đấy
In the end things will mend


 • Rau nào sâu ấy
So the tree, so the fruit

S[edit]

 • Sai một ly đi một dặm
A miss is as good as a mile
Little chips light great fires
Spark is sufficient to kindle a great fire


 • Sang hèn giàu nghèo cũng ba tấc đất
It will all be the same a hundred years hence :Death is the grand leveller


 • Sinh sự, sự sinh.
Don 't trouble trouble till trouble trouuubles you


 • Sai một ly đi một dặm.
One false step leads to another


 • Suy bụng ta ra bụng người.
A thief knows a thief as a wolf knows a wolf


 • Sắt còn đỏ gõ dễ
What's learned in the craddle lasts till the tomb
Train up a child in the way he should go
Strike while the iron is hot

T[edit]

 • Trèo cao té nặng (đau)
The greater you climb, the greater you fall.


 • Tham thì thâm
grasp all, lose all.


 • Thắng làm vua, thua làm giặc.
Losers are always in the wrong


 • Tình yêu là mù quáng.
Affections blind reasons. Love is Blind.


 • Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
For mad words, deaf ears.


 • Tham thực, cực thân.
Don 't bite off more than you can chew


 • Thùng rỗng kêu to.
The empty vessel makes greatest sound.
 • Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
Fortune smiles upon fools


 • Trời sinh voi, sinh cỏ.
God never sends mouths but he sends meat


 • Trăm nghe không bằng mắt thấy.
Observations is the best teacher


 • Thời gian qua, cơ hội khó tìm lại.
Opportunities are hard to seize


 • Tai nghe không bằng mắt thấy
A picture worths a thousand words
An ounce of image is worth a pound of performance.


 • Tay làm hàm nhai
no pains, no gains


 • Túng thế phải tùng quyền
Neccessity knows no laws.


 • Trong khốn khó, mới biết bạn hiền
Hard times show whether a friend is a true friend
A friend in need is a friend indeed


 • Thành thực là tốt nhất . Thật thà là thượng sách
Honesty is the best policy


 • Trước sau như một
Alway the same

V[edit]

 • Vạn sự khởi đầu nan.
It is the first step that counts


 • Việc người thì sáng, việc mình thi quang
Men are blind in their own cause


 • Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm.
When the cat is away, the mice will play

X[edit]

 • Xa mặt, cách lòng.
Out of sight, out of mind
Long absent, soon forgotten


 • Xem việc biết người.
Judge a man by his work

Y[edit]

 • Yêu nên tốt, ghét nên xấu.
Beauty is in the eye of the beholder