Từ ngữ Ấn độ giáo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

A[edit]

  • Atman
là bản ngã của con người, là Tiểu Ngã, là Tiểu hồn, Tiểu Vũ trụ. Nó chỉ là một phần rất nhỏ của Đại Ngã tách ra. Do đó, Brahman và Atman đồng bản chất, nên thông đồng được với nhau.

B[edit]

  • Brahman
là nguồn gốc tối cao của vũ trụ, tức là Đại Ngã, là Đại Vũ trụ, là Đại hồn, nay thường gọi là Thượng Đế.

K[edit]

  • Karma
Nghiệp