Tự điều chỉnh cảm xúc

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Điều chỉnh cảm xúc có thể được coi là một kỹ năng.

Hãy nghĩ về mô hình hành vi-nhận thức-cảm xúc.

Chúng ta có ít sự kiểm soát trực tiếp nhất đối với cảm xúc của mình, chúng ta có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với suy nghĩ của chúng ta. Chúng tôi có quyền kiểm soát nhiều nhất đối với hành vi của chúng tôi.

Suy nghĩ và hành vi của chúng ta ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta. Chúng ta có thể chiến lược ảnh hưởng đến cảm xúc đang thay đổi hành vi và suy nghĩ của chúng ta.

Câu hỏi thảo luận[edit]

  • Những lợi ích của việc phổ biến thông tin liên quan đến điều tiết cảm xúc hiệu quả là gì?

Tham khảo[edit]