Take

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Lấy / Đem

Examples[edit]

  • Take five
Nghỉ
  • Take home
Đem về nhà
  • Take out
Đem ngoài


  • Take a hike
Đi chổ khác chơi
  • Take it easy
Từ từ đừng nóng
  • Take it or leave it
Lấy hay không lấy