Talk

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Talk
 1. Nói chuyện

Verb+Preposition[edit]

 • Talk at
Nói về
 • Talk about
Nói về
 • Talk with
Nói với
 • Talk to
Nói với
 • Talk on
Nói liên tục
 • Talk out
Đàm phán
 • Talk away
Nói đi
 • Talk back
Nói lại

Examples[edit]

 • Talk it out
Nói ra hết đi
 • Sweet talk
Nói chuyện ngọt ngào
 • Cheap talk
Nói chuyện tầm thường không có ý nghỉa
 • Talk is cheap
Nói chuyện không có nghỉa lý gì
 • All talk and nothing done
Nói nhiều mà không làm gì hêt
 • Now you're talking!
Đả chịu nói rồi sau
 • Money talks
Nói về tiền
 • Talk behinh one's back
Nói lén