Tam tòng, tứ đức

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tam tòng[edit]

3 mối quan hệ giứa người phụ nữ và Cha (Phụ) , Chồng (Phu) và Con (Tử) theo nhu sau

  1. Tại gia tòng phụ
  2. Xuất giá tòng phu
  3. Phu tử tòng tử

Tứ đức[edit]

Với người phụ nữ, tứ đức gồm

  1. Công: Công việc
  2. Dung: Nhan sắc
  3. Ngôn: Ngôn từ
  4. Hạnh: Tính nết