Template:Đã bị cấm

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Stop icon with clock
Bạn đã bị bảo quản viên dự án cấm {{{1}}} vì thực hiện sửa đổi gây hại. Khi lệnh cấm hết hạn, bạn có thể quay trở lại đóng góp cho Wikiversity. Nếu bạn cho rằng bảo quản viên đã cấm sai hoặc cấm không đúng, xin hãy để lại dòng sau vào trang thảo luận của bạn: {{Bỏ cấm|Nhập lí do yêu cầu bỏ cấm. ~~~~}}
Nếu việc sử dụng thẻ trên không hữu ích, bảo quản viên có thể đã từ chối yêu cầu sau khi yêu cầu bỏ cấm được bảo quản viên xem xét hoặc bạn có thể đã bị cấm sửa đổi trang thảo luận của mình.