Template:دانشکده:زبان‌ها/معرفی

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

زبان یک سیستم قراردادی منظم از آواها یا نشانه‌های کلامی یا نوشتاری بوده که توسط انسان‌های متعلق به یک گروه اجتماعی یا فرهنگی خاص برای نمایش و فهم ارتباطات و اندیشه‌ها به کار برده می‌شود.

زبان‌های مختلف در خانواده‌های زبانی گوناگون جای می‌گیرند که از جملهٔ این خانواده‌های زبانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: زبان‌های هندواروپایی، زبان‌های سامی، زبان‌های نیل-صحرا(حامی-نیلی)، زبان‌های پالئوسیبرین، زبان‌های چینی-تبتی، زبان‌های تائی، زبان‌های اورالی، زبان‌های آلتایی، زبان‌های ژاپنی، زبان‌های خوی‌زَن، زبان‌های کره‌ای، زبان‌های نا-دن، زبان‌های نیجر-کنگو، زبان‌های قفقازی، زبان‌های دراویدی، زبان‌های اسکیمو-آلئوت، زبان‌های ایندوپاسیفیک، زبان‌های آفروآسیایی، زبان‌های آمِرنید، زبان‌های استرالیایی-آبورجنیال، زبان‌های استرونزیان.