Template:دانشکده:علوم سیاسی/معرفی

From Wikiversity

به دانشکده ی علوم سیاسی خوش امدید

[1]سیاست و علم سیاست دو موضوع جدا از هم است ، برخی جوهره ی سیاست را علم حکومت بر کشور ها یاد کرده اند برخی دیگر سیاست را هنری دانسته اند که افراد تیزهوش در زندگی خود برای پیشبرد ارزوهای خویش به کار میبرند (چه برای رسیدن به قدرت و چه برای دیگر کارها) اما علم سیاست به رغم تعریف های گوناگون، به بررسی قدرت ،نحوه ی توزیع قدرت ،نظام ها وکارکرد های ان در جامعه میپردازد

چه سیاستمدار باشید و چه یک فرد دوستدار دانش ؛ علم سیاست بینش و درک روشنی را از زندگی بشر و جوامع انسانی به شما میدهد ، با ورود به دنیای شیرین علم سیاست ، شما با بسیاری از نظریه ها ، فلسفه ی زندگی انسان و سخنان و اندیشه ی متفکران بزرگ جهان اشنایی پیدا خواهید کرد و شما را قادر خواهد ساخت که با چشمانی باز به زندگی خود نگاه کنید و بیاندیشید

  1. اصول علم سیاست ، موریس دوورژه