Jump to content

Template:دانشکده:علوم ورزشی/معرفی

From Wikiversity

علوم ورزش رشته‌ای است که کاربرد مبانی و روش‌های علمی با هدف بهبود کارایی ورزشی است. مطالعهٔ علوم ورزشی شامل حوزه‌های کاراندام‌شناسی، روان‌شناسی، کنترل حرکتی، و بیومکانیک می‌شود هرچند موضوعات دیگری چون تغذیه، رژیم غذایی، و فناوری ورزش را نیز شامل می‌شود.