Thú

From Wikiversity

Thú như các sinh vật biết đi trên bờ như Chó , Mèo , Voi , Cọp , Sư tử , Báo ...