Thú

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Mammal Diversity 2011.png

Thú như các sinh vật biết đi trên bờ như Chó , Mèo , Voi , Cọp , Sư tử , Báo ...