Thơ lục bát

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thơ lục bát là một thể lọai thơ có câu đầu 6 chữ và câu tiếp theo 8 chữ


Trăm năm trong cỏi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

Truyện thơ lục bát[edit]

Xem thêm[edit]