Thẻ miêu tả (Meta Tag)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chức năng[edit]

Dùng để miêu tả trang mạng , miêu tả thông tin cho máy tìm , miêu tả thông tin tiêu chuẩn mã dùng trong trang mạng , miêu tả hiệu ứng dùng trong trang mạng

Cú Pháp[edit]

<Meta Name="Thuộc Tính" Content="Giá Trị" http-equiv="">

Tham số[edit]

Name - Thuộc Tính
Content - Giá Trị
http-equiv - Loại văn bài

Thí dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Free Web tutorials">
  <meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript">
  <meta name="author" content="John Doe">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
<body>

<p>All meta information goes in the head section...</p>

</body>
</html>
Xem kết quả hiển thị