Thể loại góc

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Góc nhọn Ángulo agudo.svg
Góc vuông Right angle.svg
Góc tù Ángulo obtuso.svg
Góc bẹt Ángulo obtuso.svg
Góc phản Ángulo cóncavo.svg
Góc đầy Ángulo completo.svg