Thể loại hàm số

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hàm số chẳn[edit]

Định nghỉa[edit]

Mọi hàm số f(x) là hàm số chẳn thỏa mản điều kiện sau

Thí dụ[edit]

là một hàm số chẳn vì

Các hàm số sau đều là hàm số chẳn[edit]

Absolute value
Lũy thừa chẳng ,
cosine
hyperbolic cosine

Hàm số lẻ[edit]

Định nghỉa[edit]

Mọi hàm số là hàm sô lẻ thỏa mản điều kiện sau

Thí dụ[edit]

là một hàm số chẳn vì

Danh sách hàm số lẻ[edit]

  • sine
  • hyperbolic sine
  • error function

Hàm số nghịch[edit]

Hàm số Tan

Hàm số nghịch của hàm số Tan