Thuyết nguyên tử

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Trong lời giảng của Kỳ Na giáo truyền thống,

  1. nguyên tử là yếu tố nhỏ bé nhất tạo nên vật chất.
  2. Có bốn loại nguyên tử tạo nên vật chất: Khí, Lửa, Nước và Đất.
  3. Các nguyên tử ấy hiệp nhau hình thành các hợp chất (skandhas), cùng hình thành các đối vật trong thế giới được chúng ta trải nghiệm.