Tiếng Hán

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Hán đã được du nhập vào Việt Nam từ khi nhà Hán Trung quốc xâm chiếm Việt Nam .Nhà Hán Trung quốc xua quân xâm chiếm Việt Nam đặt nền móng cai trị và đồng hoá ngôn ngữ Tiếng việt thành ngôn ngữ Hán

Nam Quốc Sơn Hà bằng tiếng Hán
南國山河南帝居
截然分定在天書
如何逆虜來侵犯
汝等行看取敗虚