Tiếng Nam Phi

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Nam Phi là một ngôn ngữ tiếng Đức có liên quan chặt chẽ với tiếng Hà Lan và được nói ở Nam Phi tại Cộng hòa Nam Phi và Namibia. Ngôn ngữ này bắt nguồn từ tiếng Hà Lan thế kỷ 17 và chịu ảnh hưởng của các ngôn ngữ địa phương châu Phi cũng như các ngôn ngữ được sử dụng bởi những người nhập cư khác đến khu vực Cape thế kỷ 17 - Đức, Pháp và Malay.

Bài học[edit]