Tin học 11

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chương 1: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình[edit]

 • Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
 • Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Chương 2: Chương trình đơn giản[edit]

 • Bài 3: Cấu trúc chương trình
 • Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn
 • Bài 5: Khai báo biến
 • Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
 • Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản
 • Bài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
 • Bài tập và thực hành 1

Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp[edit]

 • Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh
 • Bài 10: Cấu trúc lặp
 • Bài tập và thực hành 2

Chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc[edit]

 • Bài 11: Kiểu mảng
 • Bài tập và thực hành 3
 • Bài tập và thực hành 4
 • Bài 12: Kiểu xâu
 • Bài tập và thực hành 5
 • Bài 13: Kiểu bản ghi

Chương 5: Tệp và thao tác với tệp[edit]

 • Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp
 • Bài 15: Thao tác với tệp
 • Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp

Chương 6: Chương trình con và lập trình có cấu trúc[edit]

 • Bài 17: Chương trình con và phân loại
 • Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con
 • Bài tập và thực hành 6
 • Bài tập và thực hành 7
 • Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn
 • Bài tập và thực hành 8