Tin học 12

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


Chương 1: Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu[edit]

Bài 1: /Một số khái niệm cơ bản

Bài 2: /Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Bài tập và thực hành 1

Chương 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access[edit]

Bài 3: /Giới thiệu Microsoft Access

Bài 4: /Cấu trúc bảng

Bài tập và thực hành 2 - Tạo cấu trúc bảng

Bài 5: /Các thao tác cơ bản trên bảng

Bài tập và thực hành 3 - thao tác trên bảng

Bài 6: /Biểu mẫu

Bài tập và thực hành 4 - Tạo biểu mẫu đơn giản

Bài 7: /Liên kết giữa các bảng

Bài tập và thực hành 5 - Liên kết giữa các bảng

Bài 8: /Truy vấn dữ liệu

Bài tập và thực hành 6 - Mẫu hỏi trên một bảng

Bài tập và thực hành 7 - Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Bài 9: /Báo cáo và kết xuất báo cáo

Bài tập và thực hành 8 - Tạo báo cáo

Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp

Chương 3: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ[edit]

Bài 10: /Cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài tập và thực hành 10 - Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 11: /Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Chương 4: Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu[edit]

Bài 12: /Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13: /Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài tập và thực hành 11 - Bảo mật cơ sở dữ liệu