Toán 11

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


Phần Đại Số và Giải tích[edit]

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác[edit]

Bài 1: /Hàm số lượng giác

Bài 2: /Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 3: /Một số phương trình lượng giác thường gặp

Ôn tập chương 1

Chương 2: Tổ hợp - xác suất[edit]

Bài 1: /Quy tắc đếm

Bài 2: /Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Bài 3: /Nhị thức Niu-tơn

Bài 4: /Phép thử và biến cố

Bài 5: /Xác suất của biến cố

Ôn tập chương 2

Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân[edit]

Bài 1: /Phương pháp quy nạp toán học

Bài 2: /Dãy số

Bài 3: /Cấp số cộng

Bài 4: /Cấp số nhân

Ôn tập chương 3

Chương 4: Giới hạn[edit]

Bài 1: /Giới hạn của dãy số

Bài 2: /Giới hạn của hàm số

Bài 3: /Hàm số liên tục

Ôn tập chương 4

Chương 5: Đạo hàm[edit]

Bài 1: /Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 2: /Quy tắc tính đạo hàm

Bài 3: /Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 4: /Vi phân

Bài 5: /Đạo hàm cấp hai

Ôn tập chương 5

Ôn tập cuối năm

Phần Hình học[edit]

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng[edit]

Bài 1: /Phép biến hình

Bài 2: /Phép tịnh tiến

Bài 3: /Phép đối xứng trục

Bài 4: /Phép đối xứng tâm

Bài 5: /Phép quay

Bài 6: /Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Bài 7: /Phép vị tự

Bài 8: /Phép đồng dạng

Câu hỏi ôn tập chương 1

Bài tập ôn tập chương 1

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song[edit]

Bài 1: /Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bài 2: /Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Bài 3: /Đường thẳng và mặt phẳng song song

Bài 4: /Hai mặt phẳng song song

Bài 5: /Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Câu hỏi ôn tập chương 2

Bài tập ôn tập chương 2

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2

Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian[edit]

Bài 1 : /Vectơ trong không gian

Bài 2 : /Hai đường thẳng vuông góc

Bài 3 : /Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bài 4 : /Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 5 : /Khoảng cách

Câu hỏi ôn tập chương 3

Bài tập ôn tập chương 3

Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

Bài tập ôn tập cuối năm