Toán học ứng dụng

From Wikiversity

Đường thẳng nghiêng[edit]

Đường thẳng nghiêng ở một góc độ[edit]

Đường thẳng nghiêng cuả một độ dóc[edit]

. Hàm số đường thẳng ngang
. Hàm số đường thẳng dọc
. Hàm số đường thẳng nghiêng
. Hàm số đường thẳng nghiêng