Too

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Too
  1. Qua'

Examples[edit]

  • Too much
Quá nhiều
  • Too bad
Tội chưa
  • Too late
Quá trể / quá muộn màng
  • Too good to be true
Chuyện khó tin được