Trạng thái phóng xạ sóng điện từ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Quang tuyến nhiệt điện từ được tìm thấy ở 2 trạng thái . Nhiệt quang . Năng lượng nhiệt có khả năng tạo ra ánh sáng thấy được ở tần số ngưởng, f = fo . Nhiệt điện . Năng lượng nhiệt có khả năng tạo ra điện ở tần số trên tần số ngưởng, f > fo

Quang tuyến nhiệt quang[edit]

~~==

Quang tuyến nhiệt quang hay Photon ánh sáng được tìm thấy ở Tần số ngưởng, fo

voi

Quang tuyến nhiệt điện[edit]

~~e

Quang tuyến nhiệt điện hay Photon điện được tìm thấy ở Tần số > Tần số ngưởng, f>fo

voi

Định luật xác định trạng thái[edit]

Theo Heisenberg, quang tuyến nhiệt điện từ chỉ có thể ở một trong 2 tra,ng thái ở một tần số thời gian