Trạng thái quang tuyến nhiệt điện từ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Quang tuyến được tìm thấy ở 2 trạng thái . Trạng thái phat sáng ở Tần số ngưởng, f=fo . Trạng thái phat dien ở Tần số lon hon Tần số ngưởng, f > fo

Quang tuyến ánh sang[edit]

Ky hieu

~~ ==

Ở tần số

Quang tuyến điện[edit]

Ky hieu

~~e

Ở tần số