Up

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Trên


Examples[edit]

  • Up for grabs
Đả có
  • Up to you
Tuỳ anh
  • Up and down
Cuộc đời lên xuống
  • Up and up
Càng lên cao / Càng ngày càng lên
  • Up there
Ở trên đó