User:Lamberg/Hindamine ja tagasiside e-õppes

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Kursuse informatsioon[edit]

Hindamine ja tagasiside e-õppes

Õpieesmärk[edit]

Kursuse eduka läbimise järel omavad osalejad teadmisi hindamisest ja tagasisidest ning oskavad kavandada kursuse eesmärkidele vastavalt õppijate hindamist ja neile tagasiside andmist e-õppes.

Kursusel omandatavad pädevused[edit]

Kursusel omandatavad pädevused õppejõudude ja õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste tabeli põhjal.

 • B.1.1 Kasutab veebipõhiseid suhtlusvahendeid (foorumid, portaalid) ametialastes internetikogukondades osalemiseks ning üliõpilaste ja kolleegidega suhtlemiseks.
 • B.1.3 Kasutab e-õppe keskkonna peamisi funktsioone enda kursuse läbiviimiseks (sh materjalide esitamine, foorum, kodutööd, hindamine jne).
 • B.2.3 Kasutab e-õppe keskkonda mitmekülgselt, sh kursuse administreerimine, kodutööde, testide ja rühmade haldamine.
 • B.2.6 Kavandab õppijatele jõukohase töökoormuse jaotuse e-kursuse kestel.
 • B.2.7 Arvestab õpikeskkonna kujundamisel õppijate eripärasid (sh erivajadustega õppijad, õppijate õpistiilid).
 • B.3.3 Kasutab tehnoloogilisi vahendeid aktiivõppe läbiviimisel (projektõpe, rühmatöö jne) üliõpilase kriitilise mõtlemise, loovuse ja koostöö arendamiseks ning avatud probleemülesannete lahendamiseks.
 • B.3.5 Kasutab erinevaid hindamise ja tagasiside meetodeid e-õppe kontekstis (e-portfoolio, kaaslase arvustus, jne).

Kursusel käsitletavad teemad ja ülesanded[edit]

Kursuse maht 2 AP (3 ECTS) ehk töökoormus 80 tundi

Kirjanduse ülevaade[edit]

Vastavalt González et al koostatud dokumendile Student Workload, teaching methods and learning outcomes: The Tuning Approach tuleb ainekursuse planeerimisel lisaks kursuse ECTS mahule (number of ECTS credits) ja pädevustele (competences) esitada:

 • õpitulemused (learning outcomes),
 • õpitegevused (educational activities),
 • hinnanguline üliõpilase töömaht tundides (estimated student work time in hours),
 • hindamine (assessment).

Vastavalt González et al (2003, 127) mõiste curriculum tähendab plan for learning ja koosneb õpitegevustest.

References[edit]

 1. González, J & Wagenaar, R. (eds.) (2003). Tuning Educational Structures in Europe. Final Report. Phase One. Retrieved March 28, 2009, from Tuning Project Web site: http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=59&bid=17&limitstart=0&limit=5
 2. González, J & Wagenaar, R. (eds.) Student Workload, teaching methods and learning outcomes: The Tuning Approach Retrieved March 28, 2009, from Tuning Project Web site: http://tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=view&id=179