V

From Wikiversity
  • Về ăn bánh đúc lá đa,
Người ơi người hỡi công cha ngày ngày.