Vòng chọn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chức năng[edit]

Được sử dụng để chọn 1 thuộc tính

Cú pháp[edit]

<form>
  <input type="radio" name="ten" value="giá trị khi người dùng chon nó">;
</form>

Thí dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="">
  <input type="radio" name="gender" value="male"> Male<br>
  <input type="radio" name="gender" value="female"> Female<br>
  <input type="radio" name="gender" value="other"> Other
</form>

<p><b>Note:</b> When a user clicks on a radio-button, it becomes checked, and all other radio-buttons with equal name become unchecked.</p>

</body>
</html>
Xem kết quả hiển thị Vòng Chọn