Vùng (Div)

From Wikiversity

Chức năng[edit]

Thẻ Lệnh HTML dùng để chia văn bản ra thành vùng trong trang mạng

Cú Pháp[edit]

<div 
Id=Ban_Quyen 
Top=Trên 
Left=Trái
Bgcolor=Màu nền 
Align=định hàng>
</div>

Tham số[edit]

Id Ban_Quyen
Top Trên
Left Trái
Bgcolor Màu nền
Align định hàng

Thí Dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is some text.</p>

<div style="background-color:lightblue">
  <h3>This is a heading in a div element</h3>
  <p>This is some text in a div element.</p>
</div>

<p>This is some text.</p>

</body>
</html>
Xem kết quả hiển thị