Vùng chử

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chức năng[edit]

Một vùng để soạn thảo văn bản

Cú pháp[edit]

<form>
  <textarea rows="số dòng" cols="số cột"> Văn bản thể hiện ban đầu </textarea>
</form>

Thí dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<textarea rows="4" cols="50">
At w3schools.com you will learn how to make a website. We offer free tutorials in all web development technologies.
</textarea>

</body>
</html>
Xem kết quả hiển thị