Vai vế trong Phật giáo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Hòa thượng
  • Ni cô
  • Sa di , người mới xuất gia
  • Tỷ khiêu , Khi đủ 20 tuổi đới