What

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
What
  1. Cái gì
  2. Chuyện gì

Example[edit]

  • What is your name ?
Anh tên gì ?
  • What's up ? / What the matter ? / What is going on ?
  • Có chuyện gì ?
  • What about
Còn như
  • What a shame !
Thật là xấu hổ
  • Whatsoever
Gì cũng được