When

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
When
  1. Khi nào
  2. Lúc nào

Examples[edit]

  • Whenever
Lúc nào cũng được
  • When the train arrive ?
Khi nào xe lửa đến ?