Work

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Work
Động từ
 1. Làm việc
 2. Tính ra
Danh từ
 1. Công việc

Verb +Preposition[edit]

 • Work on
Đang làm
 • Work off
Đang nghỉ
 • Work out
Tập thể dục
 • Work out to
Tính ra
 • Work of
Việc làm của
 • Work at
Làm việc ở
 • Work around
Làm việc vòng do

Examples[edit]

 • Work on it
Làm việc đi
 • He is proud of his work
Anh ấy tự hào về việc làm của anh ấy
 • Work permit
Giấy phép làm việc
 • Work of Art
Công việc làm của nghệ thuật
 • Work overtime
Làm thêm giờ
 • Work experience
Kinh nghiệm làm việc
 • Work around it
Đừng làm quá thẳng
 • Work on and off
Khi làm khi nghỉ