Xuống dòng (br)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chức năng[edit]

Thẻ lệnh HTML dùng trong việc Xuống Hàng

Cú pháp[edit]

<BR>

Thí dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>
To break lines<br>in a text,<br>use the br element.
</p>

</body>
</html>
Xem kết quả hiển thị