Y

From Wikiversity
  • Yêu nhau yêu cả đường đi,
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.


  • Yêu nhau mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.


  • Yêu nhau cởi áo trao nhau,
Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay.


  • Yêu nhau củ ấu cũng tròn,
Ghét nhau thì củ bồ hòn cũng vuông.


  • Yêu nhau cau bảy bổ ba,
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.