Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud 2011

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Kursuse korraldus[edit]

Toimumise aeg: sügissemester 2011

Kursuse maht: 3 EAP (78 h)

Kursusel osalemine võtab iga nädal vähemalt 6...7 tundi aega. Selle aja sees tuleb tutvuda lugemismaterjalidega, sooritada praktilisi ülesandeid, kirjutada lugemismaterjalide ja praktiliste ülesannete põhjal ajaveebi sissekandeid ning jälgida teiste kursuslaste ajaveebe.

Kursuse kood: IFI7052

Kursuse korraldus: e-õpe integreeritud 3 kontaktpäevaga (12 h)

Kontaktpäevade ajad:

  • Laupäev 03.09 kell 14.00 - 18.00 ruum T-201 Tallinna Ülikool, Narva mnt. 25
  • Laupäev 12.11 kell 14.00 - 18.00 ruum T-201 Tallinna Ülikool, Narva mnt. 25
  • Laupäev 26.11 kell 14.00 - 18.00 ruum T-201 Tallinna Ülikool, Narva mnt. 25

Kursusele registreerimine: Tallinna Ülikooli tudengid läbi oma õppeosakonna, muud huvilised e-posti teel (terjev@tlu.ee või hans@tlu.ee).

Kursusele ametlikult registreerunud osalejatele toimub kolm kontaktpäeva. Vikiülikooli kaudu osalejad saavad kontaktpäevadel osaleda kohtade olemasolul.

Kursusel osalemiseks on vajalik oma ajaveebi olemasolu, kus postitatakse iga nädala teemal sissekanne. Kursusega liitumiseks tuleb registreerida oma ajaveeb EduFeedr keskkonnas.

Kursuse viivad läbi Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse (HTK) teadurid Dr. Terje Väljataga (terjev@tlu.ee) ja Hans Põldoja (hans@tlu.ee)

Kursusel kasutatavad vahendid:

üldine info kursuse kohta Vikiülikooli lehel

jooksev info kursuse blogis

Kursuse märksõna: #opikeskkonnad (kasuta seda märksõna kursusega seotud materjalide avaldamisel Web 2.0 keskkondades)

Kursuse eesmärk[edit]

Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevate õpikeskkondade ja võrgustike loomise, kasutamise ja haldamise võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist õpikeskkondade ja võrgustike efektiivseks loomiseks ja haldamiseks.

Kursuse lühikirjeldus[edit]

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis. Monoliitsed ja tsentraliseeritud õpihaldussüsteemid. Hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed keskkonnad. Sotsiaalne meedia ja nende lubavused keskkondade ja võrgustike loomisel ja kasutamisel. e-portfoolio rakendused. Keskkondadega seotud tehnoloogiad ja spetsifikatsioonid. RSS ja vookogud. Folksonoomia ja ühisjärjehoidjad. Vistutamine. Widgetid. Identiteedihaldus ja OpenID. Rollid erinevates keskkondades. Keskkondade ja võrgustikega seotud trendid ja tulevikusuunad. Antud kursus tutvustab võrdlevalt erinevate keskkondade kavandamist, rakendamist ja haldamist. Oluline rõhuasetus on sotsiaalsel meedial ja selle lubavustel individuaalsete ja grupitööde tegevusteks ning õpiprotsessi toetavate võrgustike loomiseks. Kontaktpäevad pakuvad nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi keskkondade ja võrgustike loomiseks.

Õpiväljundid[edit]

- omab teadmisi õpikeskkonna ja võrgustike rollist õpiprotsessis;

- oskab välja tuua avatud ja hajutatud arhitektuuriga õpikeskkondade ning suletud, tsentraliseeritud õpihaldussüsteemide erinevusi, eeliseid ja probleeme;

- oskab analüüsida erinevate sotsiaalse meedia vahendite lubavusi lähtuvalt oma (teiste) õpitegevustest ning neid tulemuslikult kombineerida ja rakendada;

- suudab efektiivselt organiseerida, kujundada ja toetada enda ja teiste õpikeskkonda;

- mõistab õppija ja õpetaja rolli muutusi erinevates keskkondades;

- mõistab enda rolli nii personaalse kui ka grupi keskkonna kujundamisel ja kasutamisel;

- omab teadmisi õpikeskkondade ja võrgustike trendidest ja arengusuundadest

Ajakava[edit]

Kontaktpäev I (03.09.2011)

1. nädal (29.08) – Sissejuhatus

2. nädal (05.09) – Õpikeskkonna ülesseadmine, enesetutvustus ja õpileping

3. nädal (12.09) – Õpihaldussüsteemide head ja vead

4. nädal (19.09) – Sotsiaalse meedia vahendid

5. nädal (26.09) – e-portfooliod

6. nädal (03.10) - Personaalsed õpikeskkonnad

7. nädal (10.10) - Õpivõrgustikud

8. nädal (17.10) – Avatud kursused

9. nädal (24.10) – Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardiseerimine

10. nädal (31.10) - Õpikeskkondade kontseptuaalne disain

11. nädal (07.11) – Rühmatöö

Kontaktpäev II (12.11.2011)

12. nädal (14.11) – Rühmatöö

13. nädal (21.11) – Rühmatööde esitlused

Kontaktpäev III (26.11.2011)

14. nädal (28.11) – Tagasiside ja kokkuvõtted