Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud 2013

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Kursuse korraldus[edit]

Toimumise aeg: sügissemester 2013

Kursuse maht: 3 EAP (78 h)

Kursusel osalemine võtab iga nädal vähemalt 6...7 tundi aega. Selle aja sees tuleb tutvuda lugemismaterjalidega, sooritada praktilisi ülesandeid, kirjutada lugemismaterjalide ja praktiliste ülesannete põhjal ajaveebi sissekandeid ning jälgida teiste kursuslaste ajaveebe.

Kursuse kood: IFI7052

Kursuse korraldus: e-õpe integreeritud 3 kontaktpäevaga (12 h)

Kontaktpäevade ajad:

Pühapäev 08.09 10.00 - 14.00 — seminar, T-416

Pühapäev 20.10 10.00 - 14.00 — seminar, T-416

Pühapäev 01.12 14.00 - 18.00 — seminar, T-416

Kursusele registreerimine: Tallinna Ülikooli tudengid läbi oma õppeosakonna, muud huvilised e-posti teel (terjev@tlu.ee või hans@tlu.ee).

Kursusele ametlikult registreerunud osalejatele toimub kolm kontaktpäeva. Vikiülikooli kaudu osalejad saavad kontaktpäevadel osaleda kohtade olemasolul.

Kursusel osalemiseks on vajalik oma ajaveebi olemasolu. Kursusega liitumiseks tuleb registreerida oma ajaveeb EduFeedr keskkonnas.

Kursuse viib läbi Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse (HTK) teadur Dr. Terje Väljataga (terjev@tlu.ee)

Kursusel kasutatavad vahendid:

üldine info kursuse kohta Vikiülikooli lehel

jooksev info kursuse blogis

Kursuse märksõna: #opikeskkonnad (kasuta seda märksõna kursusega seotud materjalide avaldamisel Web 2.0 keskkondades)

Kursuse eesmärk[edit]

Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevate õpikeskkondade ja võrgustike analüüsimise, loomise, kasutamise ja haldamise võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist õpikeskkondade ja võrgustike efektiivseks loomiseks ja haldamiseks.

Kursuse lühikirjeldus[edit]

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis. Monoliitsed ja tsentraliseeritud õpihaldussüsteemid. Hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed keskkonnad. Sotsiaalne meedia ja nende lubavused keskkondade ja võrgustike loomisel ja kasutamisel. Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad (RSS, vookogud, folksonoomia, ühisjärjehoidjad, vistutamine, widgetid). Rollid erinevates keskkondades. e-Portfoolio ja pädevused. Keskkondade ja võrgustikega seotud trendid ja tulevikusuunad. Antud kursus tutvustab võrdlevalt erinevate keskkondade kavandamist, rakendamist ja haldamist. Oluline rõhuasetus on sotsiaalsel meedial ja selle lubavustel individuaalsete ja grupitööde tegevusteks ning õpiprotsessi toetavate võrgustike loomiseks. Kursusel käsitletavad teemad on peamiselt iseseisvaks omandamiseks e-õppe vormis, mille omandamist peegeldavad individuaalsetes ajaveebides reflekteerivad postitused. Kontaktpäevad pakuvad kokkuvõtvalt nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi keskkondade ja võrgustike loomiseks ja haldamiseks.

Kursuse sooritamiseks vajalik töö maht on 78 (3×26) tundi. Sellest kontakttundidena toimub 12 tundi seminaridena. Individuaalse tööna peavad üliõpilased üles seadma enda personaalse õpikeskkonna, koostama õpilepingu, lugema valitud artiklid nädala teemadel, kirjutama ajaveebipostitused nädala teemadel, jälgima ja kommenteerima teiste kursuslaste ajaveebe ning kirjutama kokkuvõtte kursusest. Rühmatööna tuleb koostada lühivideo õpikeskkonna teemal ning tutvustada seda viimases seminaris.

Õpiväljundid[edit]

 • omab teadmisi õpikeskkonna ja võrgustike rollist õpiprotsessis;
 • oskab välja tuua avatud ja hajutatud arhitektuuriga õpikeskkondade ning suletud, tsentraliseeritud õpihaldussüsteemide erinevusi, eeliseid ja probleeme;
 • oskab analüüsida erinevate sotsiaalse meedia vahendite lubavusi lähtuvalt oma (teiste) õpitegevustest ning neid tulemuslikult kombineerida ja

rakendada;

 • oskab koostada erinevatel sotsiaalse meedia vahenditel põhinevaid hajutatud arhitektuuriga õpikeskkondi;
 • suudab efektiivselt organiseerida, kujundada ja toetada enda ja teiste õpikeskkonda;
 • mõistab õppija ja õpetaja rolli muutusi erinevates keskkondades;
 • mõistab enda rolli nii personaalse kui ka grupi keskkonna kujundamisel ja kasutamisel;
 • omab teadmisi õpikeskkondade ja võrgustike trendidest ja arengusuundadest ning oskab neid oma töös arvestada.

Hindamine[edit]

Arvestus (arvestatud/mittearvestatud). Arvestuse saamiseks peab osalema kõikidel ajaveebiseminaridel, esitlema ja kaitsma rühmatöö õigeaaegselt. Ajaveebiseminaride postitused loetakse arvestatuks, kui kursusel osaleja on julgenud postitada oma töö avalikku keskkonda tundmata piinlikkust ja häbi oma töö üle; tema postitused sisaldavad analüütilist ja reflekteerivat komponenti; on vastavuses antud nädala teemaga; vastab ülesandes esitatud küsimustele; sisaldab üliõpilase originaalseid ideid ning demonsteerib lugemismaterjalidest arusaamist. Postitustes sisalduvad viited teadusartiklitele peavad olema korrektselt vormistatud (soovitavalt APA6 viitamissüsteemi järgi).

Ajakava[edit]

Kursuse e-õppe osa on jagatud seitsmeks teemaks, mis igaüks kestavad 2 nädalat:

I kontaktpäev (08.09.2013)

 • Mis on õpikeskkond? (09.09-22.09)
 • Õpihaldussüsteemid ja sotsiaalse meedia vahendid (23.09-06.10)
 • Personaalsed õpikeskkonnad (07.10-20.10)

II kontaktpäev (20.10.2013)

 • Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardiseerimine (21.10-03.11)
 • e-Portfoolio ja pädevused (04.11-17.11)
 • Õpivõrgustikud (18.11-01.12)

III kontaktpäev (01.12.2013)