Jump to content

Đường thẳng

From Wikiversity

Đường thẳng là một đường nối liền giửa 2 điểm tạo từ nhiều đoạn thẳng . Đường thẳng nối liền 2 điểm A và B có ký hiệu AB .

được tạo ra từ nhiều đoạn thẳng