Địa lí 8/Đặc điểm đất Việt Nam

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Đặc điểm chung của đất Việt Nam[edit]

Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam.[edit]

Nước ta có ba nhóm đất chính[edit]

– Nhóm đất feralit

+ Phân bố ở vùng đồi núi thấp, chiếm khoảng 65% diện tích đất tự nhiên.

+ Đặc tính chung của đất là chua, nghèo mùn, nhiều sét, đất có màu đỏ vàng.

+ Thích hợp trồng nhiều loại cây công nghiệp.

– Nhóm đất mùn núi cao

+ Chiếm khoảng 11% diện tích đất tự nhiên.

+ Phân bố dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới núi cao.

– Nhóm đất phù sa sông và biển

+ Chiếm 24% diện tích đất tự nhiên.

+ Phân bố ở các đồng bằng

+ Tính chất đất: phì nhiêu, đất tơi xốp, ít chua, dễ canh tác và làm thủy lợi. Thích hợp

+ Gồm: đất phù sa ngọt, đất chua, đất phèn và đất mặn.

Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam[edit]

Đất đai là tài nguyên quý giá. Cần sử dụng hợp lí, chống xói mòn, rửa trôi, bạc màu ở miền núi và cải tạo các loại đất chua, mặn, phèn ở đồng bằng ven biển.

Tham khảo[edit]

  • SGK Địa lí 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019.