Граф модель Андрія Дулібського 2001року

From Wikiversity

Математична модель Андрія Дулібського поліцентричної схеми теоретично можливих тактико-стратегічних взаємозв’язків футболістів у грі


За допомогою використання математичної теорії графів і елементів комбінаторики, було встановлено, що загальна кількість зв’язок-пар (двійок), які теоретично можуть існувати одночасно на футбольному полі, становить 55, зв’язок-трійок - 165. Аналогічно можна встановити скільки таких зв’язок може становити для будь-якої кількості футболістів.Для отримання цих результатів застосовувалися граф поліцентричної схеми тактико-стратегічного розташування футболістів і формула комбінаторики - сполуки: де С – загальна кількість теоретично можливих зв’язок,n - кількість гравців у футбольній команді, k - кількість футболістів у зв’язці. Роботу виконано у Львівському державному інституті фізичної культури, Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України. Розроблено моделі навчально-тренувальних вправ, занять і тренувальних мікроциклів різної тривалості та спрямованості, вдосконалено індивідуальні та командні модельні характеристики з урахуванням амплуа і структури підготовленості юних футболістів, а також визначено параметри модельних характеристик загальної фізичної, функціональної та психічної підготовленості юних спортсменів. Результати проведеного педагогічного експерименту вірогідно підтвердили, що використання методів моделювання з урахуванням особливостей змагальної діяльності в практиці підготовки юнацьких футбольних команд позитивно впливає на підвищення техніко-тактичної підготовленості та ефективності індивідуальних, групових і командних тактичних дій. Встановлено, що найбільш ефективними засобами ведення наступальних тактичних дій є комбінації, які базуються на застосуванні діагональних передач, флангові атаки з низовими, переважно прострільними передачами вздовж лінії воріт у завершальній фазі, різноманітні удари у площину воріт з несподіваною траєкторією польоту м’яча з відстані 25 - 30 метрів як в ігрових ситуаціях, так і при виконанні стандартних положень.

Граф модель Андрія Дулібського поліцентричної схеми

Науковий керівник:[edit]

кандидат педагогічних наук, доцент ФАЛЕС Йосип Георгійович, Львівський державний інститут фізичної культури, завідувач кафедри теорії і методики футболу.

Офіційні опоненти:[edit]

доктор педагогічних наук, професор ПОХОЛЕНЧУК Юрій Тимофійович, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, завідувач кафедри фізичного виховання і спорту;кандидат педагогічних наук, доцент ПОПОВ Анатолій Володимирович, технічний директор Федерації футболу України.

Провідна установа:[edit]

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, м. Київ. Захист відбувся “ 19 ” жовтня 2001 р. о 15 год. 30 хв.на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1). Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор наук з фізичного виховання і спорту Т.Ю.Круцевич

Підвищення майстерності футболістів команд майстрів, у свою чергу, пов’язане із кваліфікованим навчанням грі дітей, які займаються футболом (Panfil R., 1991, Петухов А.В., 1997, Пшибильські В., 1998). Особливе місце в процесі навчання юних футболістів повинно бути відведене процесу виховання індивідуальної та командної “тактичної грамотності” гравців (Полишкис М.С., 1976, Годик М.А., 1989, Лисенчук Г.А. із співавторами, 1991). При сучасному високому рівневі спортивних досягнень саме тактична підготовленість окремих футболістів і команд в цілому набуває першочергового значення (Torrelles A.S., Frattarde C., 1993, Зеленцов А.М., Лобановский В.В., 1998, Фалес Й.Г., 2001).Проте, низка аспектів, які стосуються побудови моделей у футболі, свідчить, що проблема моделювання тактичних дій у процесі підготовки юних футболістів залишається недостатньо дослідженою і вимагає грунтовнішого наукового аналізу.Вищезазначене доводить актуальність даного дослідження, в якому зроблена спроба вдосконалення методики використання інформації про змагальну діяльність юних футболістів з метою моделювання тренувальних і змагальних навантажень.

Дулібський А. В. Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу. - Дисертація наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 - Олімпійський і професійний спорт. - Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2001. В дисертаційному дослідженні захищаються теоретичні та практичні аспекти тактичної підготовки на основі використання методів моделювання змагальної діяльності юних футболістів. В дисертації розроблено новий напрямок у системі навчально-тренувального процесу юних футболістів, який ґрунтується на використанні методів моделювання змагальної діяльності юнацьких команд з футболу. Обґрунтовано основні вимоги щодо підбору тренувальних засобів, спрямованих на вдосконалення тактики гри. Встановлено, що застосування різноманітних засобів тактичної підготовки в умовах, які моделюють ігрову діяльність юних футболістів, ефективно впливає на якісні показники виконання техніко-тактичних прийомів і проведення індивідуальних, групових і командних тактичних дій. Основні результати дисертаційної роботи впроваджено у процес підготовки українських юнацьких і дорослих висококваліфікованих команд з футболу. На основі математичної обробки результатів анкетування спеціалістів футболу та використання низки формул визначено коефіцієнти значущості техніко-тактичних дій гравців різних амплуа, в тому числі, і воротаря.

Dulibskyj A.V.[edit]

Modelling of tactics actions in training process of young footballers’ teams. Dissertation for a Candidate’s of Science degree in physical education and sports by speciality 24.00.01 – Olympic and Professional Sport. – The National University of Physical education and Sport of Ukraine, Кyiv, 2001.Theoretical and experimental investigation results of using modelling methods in the training of young footballers’ teams are given in the dissertation. A new direction in a system of training process of the young footballers is elaborated which based on the using of modelling methods of the competitive activity young footballers’ team. There is substantiated the principal demands about the selection of training means directing on a perfection of the game’s tactics. There is established that the using various means of tactics training in a terms simulated of the game activity young footballers have an influence on a qualitative exponents of carrying out tactics actions and realisation the individuals, groups and teams tactics actions too. The results of investigation were introduced into practice during preparation of Ukrainian young and high qualified footballers’ teams.Key words: young footballers, tactics actions, modelling, training process, competitive activity.

Дулибский А.В.[edit]

Моделирование тактических действий в процессе подготовки юношеских команд по футболу. Диссертация учёной степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 - Олимпийский и профессиональный спорт. - Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев, 2001.В диссертационном исследовании - теоретические и практические аспекты тактической подготовки на основании использования методов моделирования соревновательной деятельности юных футболистов.При организации эксперимента было сделано предположение о том, что разработку и практическое использование новых эффективных способов тактической подготовки юных футболистов необходимо проводить в условиях, которые моделируют игровые ситуации и учитывают особенности, которые были выявлены в процессе наблюдения за соревновательной деятельностью юных спортсменов.Эффективность влияния разработанных и предложенных средств технико-тактической подготовки юных футболистов определялась в процессе эксперимента по таким показателям:1. Результаты выступлений юных спортсменов в официальных соревнованиях.2. Качество выполнения в официальных играх различных технико-тактических действий (коротких, средних и длинных передач, ведения мяча и обыгрывания соперника, завершающих ударов в створ ворот).3. Структура игровых комбинаций, после которых было зафиксировано взятие ворот соперников (учитывались направление и количество ходов в организованных юными футболистами атакующих действиях, оптимальная дистанция выполнения результативных ударов в створ ворот и зоны футбольного поля, с которых выполнялись последние (голевые) передачи мяча).4. Соотношение технико-тактических действий с мячом в зависимости от избранной модели игры (фиксировались количество и % брака технико-тактических приёмов в условиях отсутствия игрового пространства (прессинг на “чужой” половине поля) и наличия игрового пространства (встречный отбор, прессинг на “своей” половине поля)).5. Частота участия каждого из футболистов в коалициях (группах) игроков разных амплуа, которые организовывали комбинационные действия.6. Распределение частоты использования различных технико-тактических приёмов футболистами в процессе игры.7. Результаты тестирования игроков в лабораторных исследованиях и при сдаче контрольных нормативов по физической и технико-тактической подготовленности.Обоснованы основные требования по подбору тренировочных средств, направленных на совершенствование тактики игры. Разработаны индивидуальные и командные модельные характеристики с учётом амплуа и структуры тренированности юных футболистов, а также параметры модельных характеристик общей физической, функциональной и психической подготовленности юных спортсменов. Предложенная методика содействует повышению технико-тактической подготовленности и улучшению основных показателей функциональной подготовленности юных футболистов, а также прямо влияет на спортивный результат. Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение методов моделирования в процессе подготовки юношеских команд по футболу содействует повышению уровня технико-тактической и специальной подготовленности юных футболистов. Анализ соревновательной деятельности продемонстрировал, что количество технико-тактических действий в официальных играх всех юношеских команд, которые принимали участие в эксперименте, является практически одинаковым. Но качественные показатели выполнения юными футболистами отдельных технико-тактических приёмов и эффективность проведения индивидуальных, групповых и командных действий игроками экспериментальной группы были значительно выше.Основные результаты диссертационной работы внедрены в процесс подготовки украинских юношеских и взрослых высококвалифицированных команд по футболу.

Джерело:[edit]

Дулібський А. В. Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту: спец. 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Дулібський Андрій Васильович; НУФВСУ. – К., 2001. – 19 с. Автор:Андрій Дулібський Дата публікації: 2001Джерело:Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. Індекс рубрика тора: НБУВ: Ч515.781.513. Шифр НБУВ: РА315395. Пошук видання у каталогах НБУВНавчальний заклад: Львівський державний інститут фізичної культури. Є взірці в сучасних іноземних джерелах Один з перших варіантів використання корисної моделі у світовій спортивній статистиці (чемпіонат світу 2010 р., матч Німеччина - Австралія) Є сучасний варіант використання корисної моделі у світовій спортивній статистиці (карта передач футбольного клубу «Барселона» (Барселона, Іспанія) в одному із матчів) Є сучасні варіанти використання корисної моделі у світовій спортивній статистиці (карти передач клубних і збірних команд в одному із матчів)

Список використаних джерел[edit]

1. Дулібський А. В. Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту: спец. 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Дулібський Андрій Васильович; НУФВСУ. – К., 2001. – 19 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/6997/1/dulibskyj_a_v.pdf.

2. Карти передач у футболі. Pas maps. – Режим доступу: https://www.google.com/search?q=1%20%2B%204%20%2B%203%20%2B3%20%D0%B2%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96&tbm=isch&hl=uk&hl=uk&tbs=rimg%3ACbGlpHBSF4feYWeaSeMfgLVS&rlz=1C1PRFI_enUA720UA720&sa=X&ved=0CBsQuIIBahcKEwj4o-OQp4zrAhUAAAAAHQAAAAAQDA&biw=1349&bih=608#imgrc=W0hf4Y8aYtfoZM

3. Defining a historic football team: Using Network Science to analyze Guardiola’s F.C. Barcelona. Article Open Access Published: 19 September 2019. DOI: https://www.nature.com/articles/s41598-019-49969-2?fbclid=IwAR0CWOgRn5gBClqnYyfVFvvTpDXT8FcVPbi2q4FbfRAcX98_sOKCsNEpQe8

СПИСОК РОБІТ ЗА ТЕМОЮ[edit]

1. Дулібський А.В. Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу // Методичний посібник. – К.: Науково-методичний комітет Федерації футболу України, 2001. – 130 с. 2. Дулібський А.В., Фалес Й.Г. Техніко-тактична підготовка юних футболістів // Методичний посібник. – К.: Науково-методичний комітет Федерації футболу України, 2001.– 61 с. 3. Фалес Й.Г., Огерчук О.Ф., Колобич О.В., Дулібський А.В. Ігри та ігрові вправи техніко-тактичного характеру в підготовці футболістів // Методичний посібник. - Львів: ВКП ф. ВМС, 1998. - 112 с. 4. Дулібський А.В. Визначення модельних характеристик техніко-тактичної діяльності юних футболістів // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей аспірантів галузі фізичної культури і спорту. - Львів: ЛДІФК, 2000. - Випуск 4. - С. 216 - 219. 5. Дулібський А.В. Застосування методів моделювання у процесі підготовки юнацьких команд з футболу // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. научн. труд. под ред. Ермакова С.С. - Харьков: ХХПИ, 1999. - № 10. - С. 31 - 35. 6. Дулібський А.В. Розробка та експериментальне обґрунтування моделей міжігрових циклів з урахуванням особливостей змагальної діяльності юних футболістів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць за ред. Єрмакова С.С. - Харків: ХХПІ, 1999. - № 16. - С. 3 - 8. 7. Дулібський А.В. Моделювання як ефективний метод підготовки юнацьких команд з футболу // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей аспірантів галузі фізичної культури і спорту. - Львів: ЛДІФК, 1999. – Вип. 3. - С. 298 - 304. 8. Дулібський А.В. Моделювання тактичних взаємодій у структурі змагальної діяльності юних футболістів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць за ред. Єрмакова С.С. - Харків: ХХПІ, 1998. - № 5. - С. 3 - 4. 9. Дулібський А.В. Модельні характеристики юних футболістів 14 - 16 років учнів училища фізичної культури // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. праць ВДУ ім. Л. Українки. - Луцьк: Медіа, 1999. - С. 963 - 965. 10. Дулібський А.В., Гусін А.Л. До питання про взаємозв’язок варіативності вибору моделей гри та оцінки техніко-тактичної майстерності футболістів високої кваліфікації // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. праць ВДУ ім. Л. Українки. - Луцьк: Медіа, 1999. - С. 965 - 969. 11. Дулибский А.В. Теоретические аспекты тактических взаимодействий футболистов // Тез. докл. научн.-практ. конфер. “Проблемы физического воспитания и спорта в современных условиях”. – Калининград: КГУ, 1997. - С. 48. 12. Дулибский А.В. Моделирование атакующих тактических действий юных футболистов // Тез. докл. Межд. научн. конгресса “Человек в мире спорта: новые идеи, технологии, перспективы”.– Москва: РГАФК, 1998. - Т. 1. - С. 287 – 289. 13. Dulibski A. Modelowanie współdziałań piłkarzy w dziedzinie taktyki // Międzynarodowy Kongres Naukowy „SYDNEY - 2000”. - Prace naukowe. – Warszawa-Spala: AWF, 1998. - S. 251 - 252. 14. Дулібський А.В. Застосування різноманітних структурних моделей у процесі підготовки юнацьких команд з футболу // Матеріали 2-ої Всеукр. наук. конф. аспірантів “Молода спортивна наука України”. - Львів: ЛДІФК, 1998. - Випуск 2. - С. 40 - 48. 15. Дулібський А.В. Моделювання наступальних колективних тактичних дій у структурі змагальної діяльності юних футболістів // Зб. наук. праць Тернопільського ун-ту. - Серія 3: Педагогіка і психологія. - № 4. - Тернопіль, 1998. - С. 135 – 139. 16. Дулібський А.В. Ефективність методів моделювання у процесі підготовки юнацьких команд з футболу // Практикум з футболу. Матеріали 1-ої Всеукр. наук.-практ. конфер. “Актуальні питання підготовки футболістів”. - К.: Науково-методичний відділ Федерації футболу України, 2000. - С. 83 - 88. 17. Фалес Й.Г., Дулібський А.В. Структурний аналіз процесу підготовки юних футболістів у підготовчому та змагальному періодах // Практикум з футболу. Матеріали 1-ої Всеукр. наук.-прак. конфер. “Актуальні питання підготовки футболістів”. - К.: Науково-методичний відділ Федерації футболу України, 2000. - С. 94 – 99. 18. Дулібський А.В. Теоретико-ігрова модель тактичних взаємодій футболістів. // Матеріали 1-ої Всеукр. наук. конф. аспірантів “Молода спортивна наука України”. - Львів: ЛДІФК, 1997. - Випуск 1. - С. 128 - 129. 19. Дулібський А.В., Фалес Й.Г. Проблеми математичного моделювання в футболі // Тези доп. Всеукр. наук.-прак. конф. “Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях”. - Львів: ЛДУ ім. І. Франка, 1997. - С. 33 - 34. 20. Фалес Й.Г., Дулібський А.В., Огірко І.В. Математична модель тактичних взаємодій футболістів у зв’язках // Тези доп. ІІ Всеукр. наук.-прак. конфер. “Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор”. - Львів: ЛДІФК, 1997. - С. 27 - 28.

Для студентів старших років навчання. Основною метою є ознайомлення студентів з основами проведення наукових досліджень. Огірко І.В.