Львівська школа ІТ та моделювання в державному управлінні

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Львівська школа ІТ та моделювання в державному управлінні-об'єднання докторів наук, професорів, науковців ,істориків.Діяльність волонтерська-форма організації наукової праці співробітників .

 • Характеризується дослідною програмою, спільністю наукової діяльності в галузі– колектив дослідників різних поколінь, об’єднаних загальною програмою та стилем дослідницької роботи-об’єднання однодумців, що втілюють наукові дослідження у життя. У діяльності наукової школи реалізуються функції:виробництво наукових знань,поширення знань,підготовка фахівців.Ознаки школи:багаторічна наукова продуктивність, що характеризується кількісними показниками-кількість праць, які публікуються у журналах, наукових роботах – це наукові праці вчених,широта проблемно-тематичного, географічного та хронологічного діапазонів функціонування наукової школи,збереження традицій і цінностей наукової школи на всіх етапах її становлення та розвитку,забезпечення спадкоємностей у дослідженні, об’єднання у школу вчених та постійне поновлення виконавців,постійні комунікаційні зв’язки ,активна педагогічна діяльність.
 • ІТ, інформаційно-комунікаційні технології — сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.Технології, що забезпечують та підтримують інформаційні процеси, тобто процеси пошуку, збору, передачі, збереження, накопичення, тиражування інформації та процедури доступу до неї.Інформаційна технологія — цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.Інформаційна технологія — це сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу.Інформаційні технології — сукупність методів, виробничих і програмно-технологічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збирання, зберігання, обробку, висновок і поширення інформації. Інформаційні технології призначені для зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів.Початок розвитку — з 1990-их років XX століття, разом з появою і розвитком інформаційних систем.

Сучасні ІТ, інформаційно-комунікаційні технології[edit]

 • Інформаційна технологія опрацювання даних
 • Інформаційна технологія керування
 • Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень
 • Інформаційна технологія експертних систем

Основні напрями наукової роботи[edit]

Представники школи є[edit]

 • Загорський Володимир Степанович-Директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • Лесечко Мирон Дмитрович доктор економічних наук, професор
 • Красівський Орест Якубович- доктор історичних наук, професор
 • Чемерис А.О.
 • Матвіїшин Є.Г.
 • Огірко І. В
 • Серант А. Й.
 • Гладій М.В,
 • Синицький О. С.
 • Шульжик Ю.
 • Кухта Б.
 • Рудніцька Р. М.,

Посилання[edit]

Наукова діяльність[edit]

 • Лесечко М.Д. Моделі ефективності державного управління// ЛРІДУ НАДУ, 2010
 • Лесечко М.Д.,Сидорчук О.Г Соціальний капітал: теорія, методологія, практика. Лютий 2009
 • Лесечко М.Д., Кучабський О.Г., Синюшко В.Г., Сидорчук О.Г Методичні підходи до оцінювання соціального капіталу Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008.
 • Лесечко М.Д., Рудніцька Р.М.,Колосовська І.І. За заг. ред. проф. М.Д. Лесесчка. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005.
 • Лесечко М.Д., Рудніцька Р.М., Сидорчук О.Г., Стельмах О. Механізми державного управління: сутність і зміст Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005.
 • Артим І.І., Рудніцька Р. М.,Лесечко М.Д. Оцінка ефективності управління в районних державних адміністраціях Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005.
 • Лесечко М.Д. Землі міста як комунальна власність // Місцеве самоврядування. – Кн.2: Організація роботи міського голови/ За заг. ред. А.О. Чемериса. Львів: Ліга-Прес, 2004.
 • Лесечко М.Д. Вдосконалення використання земель населених пунктів в умовах ринку. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2004.
 • Лесечко М.Д. Використання земельних ресурсів міста. / За заг. ред. А.О. Чемериса. Місцеве самоврядування. – Кн.2: Організація роботи міського голови Львів: Ліга-Прес, 2004.
 • Лесечко М.Д. Поняття системи. / За заг. ред. А.О. Чемериса. Місцеве самоврядування. – Кн.2: Організація роботи міського голови Львів: Ліга-Прес, 2004
 • Лесечко М.Д. Прийняття управлінських рішень в органах місцевої влади / За заг. ред. А.О. Чемериса. Місцеве самоврядування. – Кн.2: Організація роботи міського голови . Львів: Ліга-Прес, 2004.
 • Лесечко М.Д. Державне управління у сфері реалізації екологічної полики. Львів: Ліга –Прес, 2003.520с.
 • Серант А. Й., Огірко І. В. Соціальні комунікації і соціальні мережі як моделі розгалуженого розвитку зв'язків з громадськістю // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 31 — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — 50-56 с.
 • Лесечко М.Д. Екологічна експертиза: теорія, методологія, практика. Львів: Ліга-прес, 2002 р
 • Лесечко М.Д., Чемерис А.О., Чемерис О.М. Інвестиційний клімат: теорія,методологія,практика Львів: ЛФ УАДУ, 2001. – 135 с.
 • Лесечко М.Д., Гладій М.В. Сільське розселення в умовах трансформації форм власності. Ужгород, ВАТ “Патент”, 1998
 • Лесечко М.Д., Гладій М.В, Чемерис А.О Трансформація суспільних відносин в умовах ринку. Ужгород, ВАТ “Патент”, 1998.- 48 с.
 • Лесечко М.Д., Лесечко Т.М., Матвіїшин Є.Г. Підвищення ефективності функціонування підприємств збірного залізобетону. Ужгород, видав. "Патент", 1996, 156 с
 • Лесечко М.Д., Венчак А.П., Оксанич О.Є. Резерви підвищення ефективності роботи будівельного комплексу в умовах переходу до ринку Інст. регіон. досліджень НАН України.- Львів, 1995.
 • Лесечко М.Д. Шляхи раціонального використання територіальних ресурсів. Львів, с.-г.ін-т, 1994
 • Лесечко М.Д. Шляхи вдосконалення сільського розселення. К.: Українська енциклопедія, 1993
 • І.Огірко, Ю.Шульжик, О. Огірко Інформаційна економіка як напрям дослідження економіки та інформаційних технологій //Формування ринкової економіки в Україні. Львів ЛНУ ім.І.Франка 2001.
 • Огірко І.В., Глущак Ю.І., Огірко О.І. Інформаційні технології управління // Актуальні проблеми державного управління. Львів УАДУ при Президенті України Львівська філія 2002
 • Глущак Ю.І., Огірко О.І. Використання прогресивних інформаційних технологій в державному управлінні // Ефективність державного управління в контексті становлення громадянського суспільства. Львів УАДУ при Президенті України Львів 2002.
 • Красівський О. (у співавторстві). Політологія. Історія і теорія політичної науки. Курс лекцій.— Львів : Кальварія. 2004.— 272 с.
 • Красівський О. (у співавторстві). Політична наука. Словник: Категорії поняття і терміни.— Львів : Кальварія, 2003.— 500 с.
 • Красівський О. Я. (у співавторстві). Основи політичної науки. Курс лекцій за ред. Б. Кухти. 4.4. Міжнародна політика / Б. Кухта та ін.— Львів : Кальварія.— 1999.— 436 с.
 • Красівський О. Теорія влади і владні відносини. Навч.-методич. Посібник. -Львів, 2003.— 25 с.
 • Красівський О. Групи інтересів. Навч.-методич. посібник.— Львів, 2003.— 23 с.
 • Красівський О. Народи, держави і уряди. Навч. посібник.— Львів, 2003.— 24с.
 • Красівський О. Політичні ідеології. Навч. посібник.— Львів, 2003.— 40 с.
 • Красівський О. Політичні доктрини лібералізму. Навч. посібник.— Львів, 2004.— 20 с.
 • Красівський О. Плюралізм політичних концепцій. Навч. посібник.— Львів, 2004.— 25 с.
 • Красівський О.;Політичні процеси і системи. Навч. посібник.— Львів, 2005.
 • Красівський О. Я. Держава та її інститути. Навч. посібник. Львів, 2005.;— 26 с.
 • Красівський О. Громадянське суспільство. Навч. посібник.— Львів, 2006.— 32 с.
 • Красівський О. Політичні партії, суспільно-політичні об'єднання.— Львів, 2006.— 28 с.
 • Красівський О. (у співавторстві). Політичні еліти і лідери.— Львів, 2007.— 30 с.

Науковий доробок[edit]

 • Лазар І.Г., Кащевська С.І. Ґендерна політика та інформаційний менеджмент в охороні здоров'я України// Внутрішня політика держави: сутність, принципи, методологія: Матеріали щорічної наук. – практ. конф. за міжнар. участю (27 січня 2005 р.): У 2 ч. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – Ч. 2. – С. 177- 180
 • Ігор Огірко, Софія Огірко, Ігор Чорнобай, Олена Шиян. Підготовка фахівців рекреаційно-оздоровчої сфери з навчального курсу “валеометрія”. Матеріали 2- ї регіональної науково-практичної конференції “Проблеми активізації рекреаційно- оздоровчої діяльності населення”. Львів: ЛДІФК.- 11-12 травня 2000 року.
 • Н.Б. Позднякова, С.І. Кащевська, Ю.Є. Махун. Сучасні проблеми імунопрофілактики інфекційних захворювань. Журнал Практична медицина . - Львів. - ISSN 5-7763-2349-5. 2007г. ХIV № 2
 • Карпук В. І., Кащевська С. І., Огірко І. В. Сучасні можливості дистанційного навчання слухачів.Матеріали щорічної наук. – практ. конф. за міжнар. участю : Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – С. 170- 180.
 • Кащевська С. І. Валеометрія та духовні засади дорового способу життя.Материалы III Международной научно-практической конференции. ВАЛЕОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ .2005 г. Том 1.
 • Ясінський М. Ф., Кащевська С. І., Ясінська Л. М., Ковалишин В. В. Оптичні і оптико-електронні методи реєстрації рухів спортсменів // Фізична культура і спорт: проблеми, дослідження, пропозиції: Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф.. – Дніпропетровськ, 2005. – Т. 65. – С. 54-57.

Джерела[edit]

 • Ясінський М. Ф., Кащевська С.І., Ясінська Л.М. Інформаційні технології в роботі медичного психолога.Університет "ЛЬВІВСЬКИЙ СТАВРОПІГІОН". Львів. 2004 р., 20с.
 • Ihor Ohirko , Sofia Kaschevska. Modelowanie matematyczne. Administracja publiczna. Informatyka medyczna. Університет "Львівський Ставропігіон",Lviv. 2014 . 68с.

Бібліографія[edit]

 • Огірко І. В., Паславська І. М. Методи інвестометрії у прийнятті ефективних інвестиційних рішень. В зб.: формування ринкової економіки. Проблеми економічної кібернетики. Львів. ЛНУ ім. Ів. Франка. № 22, 2011. с.232-236.
 • Огірко І. В. , Синицький О. С. Математичне моделювання прийняття управлінських рішень в зб.: Реформування системи держвного управління. ЛР і ДУ НАДУ при Президентові України. Львів. 2011.ч.2 с. 398–400.
 • І.Огірко, Ю.Шульжик, О. Огірко Інформаційна економіка як напрям дослідження економіки та інформаційних технологій //Формування ринкової економіки в Україні. Львів ЛНУ ім.І.Франка 2001.
 • Огірко І.В., Глущак Ю.І., Огірко О.І. Інформаційні технології управління // Актуальні проблеми державного управління. Львів УАДУ при Президенті України Львівська філія 2002
 • Глущак Ю.І., Огірко О.І. Використання прогресивних інформаційних технологій в державному управлінні // Ефективність державного управління в контексті становлення громадянського суспільства. Львів УАДУ при Президенті України Львів 2002
 • Серант А. Й., Огірко І. В. Соціальні комунікації і соціальні мережі як моделі розгалуженого розвитку зв'язків з громадськістю // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 31 — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — 50-56 с.

Джерела[edit]

Політикометрія

Огірко І.В.