Jump to content

Факултет:Информатика

From Wikiversity
Факултет по информатика
редактиране Описание на факултетаИнформатиката (срещано и като информационни технологии в дословен превод от английски) е наука за събирането, преобразуването, преноса и съхранението на информация с произволни, включително и aвтоматични, средства. Тя изучава:

  • информацията от гледна точка на нейната структурираност, количествените й характеристики, формите и начините й на представяне;
  • информационните процеси като композиция на основните информационни дейности, както и методите и средствата за автоматизирането им.

  Информатиката е произлязла и е тясно свързана с математиката, лингвистиката, електронното инженерство и други науки. През последната трета на XX век, информатиката се утвърждава като самостоятелна дисциплина, разработвайки собствени методи и терминология.

редактиране КатедриКатедра
Програмиране

Компютърното програмиране (накратко наричано програмиране или кодиране) е процес на писане, тестване и поддържане на сорс код на компютърна програма. Сорс кодът се пише на език за програмиране. Този код може да бъде модификация на съществуващ вече код, или нещо напълно ново, с цел решаването на зададен проблем. Процесът на писане на сорс код изисква познание в много различни свери, като алгоритми и т.н.


Катедра
Катедра:Информационни технологии

Информационните технологии са област от пазара свързана с услугите в областта на компютърните технологии, на офисната и научно-изследователската техника. Като наука ИТ е комплекс от взаимосвързани научни, технологични и инженерни дисциплини, изучаващи методите на ефективната организация на труда на хора заети с обработката и съхраняването на информация, изчислителната техника и методите за организация и взаимодействие с хората и производственото оборудване, тяхното практическо приложение, както и свързаните с тях социални, икономически и културни проблеми.редактиране Участници  • Azimski : Курсовете от категория програмиране (предимно Паскал)

Начална страница