வனச்சுற்று சூழல்

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

கொலராடோ பீடபூமி ஒரு வன சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு . காலநிலை மாற்றத்தைக் கையாள இதற்கு தகவமைப்பு மேலாண்மை தேவை.