అంకగణితము

From Wikiversity

అంకగణితము[edit]

దీని ద్వార వస్తువులను లెక్కించవచ్చు మరియు దైనందిన జీవితములో ఉపయోగిన్చవచ్చు.

భాగములు[edit]