అంకగణితము

From Wikiversity
(Redirected from అంకగణీతము)
Jump to navigation Jump to search

అంకగణితము[edit]

దీని ద్వార వస్తువులను లెక్కించవచ్చు మరియు దైనందిన జీవితములో ఉపయోగిన్చవచ్చు.

భాగములు[edit]