వికివెర్సిటి:శాసన పర్వము

From Wikiversity

శాసనము[edit]

ఈ భాగములో తెలుగు వికివెర్సిటియొక్క శాసనపరమైన విషయాలు చర్చించి నియమాలు మరియు తెలుగు వికివెర్సిటిలో చెయ్యవలిసిన మార్పులు గురించి చర్చించవచ్చు.

ఉప పేజీలు[edit]